Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden zullen de volgende begrippen veelvuldig voorkomen:

 • KIB:

Kantoor in beweging BV, gevestigd aan de Middelweg 6B, 5253 CA Nieuwkuijk; de aanbieder van de Levering, de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna te noemen KIB.

 • Afnemer:

De wederpartij van KIB, de natuurlijke of rechtspersoon met wie een opdracht tot stand is gekomen of aan wie een aanbieding is gedaan.

 • Opdracht of Overeenkomst:

De vastgelegde schriftelijke afspraken tussen KIB en Afnemer betreffende de Levering van Zaken en/of de verrichting van Diensten. De termen worden door elkaar gebruikt in de onderstaande tekst.

 • Levering:

Het leveren van een zekere mate of hoeveelheid zaken en/of het verrichten van een of meerdere diensten door KIB aan de afnemer.

 • Zaken:

De producten c.q. de te leveren dan wel geleverde producten.

 • Diensten:

De werkzaamheden c.q. de te verrichten dan wel verrichte werkzaamheden; de te bewerken dan wel bewerkte zaken.

 • Partijen:

KIB en afnemer.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KIB en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tot het leveren van enig product of het verrichten van één of meerdere diensten.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij van KIB (nader te noemen “afnemer”) worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming opdracht

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld.
 2. KIB is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige redenen uit het verkoopprogramma zijn vervallen.
 3. De door KIB uitgebrachte aanbiedingen alsmede door haar verstrekte tekeningen, draaiboeken en adviezen blijven haar eigendom en dienen, indien er geen overeenkomst met KIB tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van KIB noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 3 Prijs

 1. Indien in prijslijsten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door KIB opgegeven prijzen exclusief BTW en andere heffingen en gelden dezen voor leveringen in Nederland. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.
 2. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal KIB het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven order door de afnemer.
 3. De verkoopprijs is exclusief verplichte wettelijke heffingen.
 4. KIB heeft het recht wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van een Overeenkomst voordoen, door te berekenen, zonder enige verdere opslag. 5. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakkingskosten, bijzondere vervoerskosten, kosten voor de inkoop, opslag en verzending van artikelen die in Opdracht van de afnemer moeten worden aangemaakt of die KIB niet als voorraadartikelen kent, kosten voor voorzieningen en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen; KIB behoudt zich het recht voor deze kosten geheel of gedeeltelijk door te berekenen.
 5. Indien op verzoek van de Afnemer de Levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft KIB recht op vergoeding van de door haar uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten.

Artikel 4 Levering

 1. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal KIB in overleg treden met de afnemer.
 2. Levering heeft plaatsgevonden, zodra de door KIB te leveren prestatie is voltooid.
 3. KIB behoudt zich het recht voor de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 4. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

– de dag van totstandkoming van de opdracht;

– de dag van ontvangst door KIB van de voor de uitvoering

– van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

– de dag van de vervulling van de voor het aanvragen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

– de dag van ontvangst door KIB van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 1. De afnemer is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op het in de opdracht opgegeven adres. Bij gebreke daarvan is KIB gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de afnemer van KIB te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de afnemer en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan KIB verder toekomende rechten.

Artikel 5 Montage

 1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel of ten dele moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de afnemer een toeslag in rekening worden gebracht.
 2. Waar nodig zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de afnemer gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de afnemer in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de Afnemer voor akkoord getekend en aan KIB geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor de verantwoordelijkheid van de afnemer.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de afnemer voor eigen rekening en risico:

– dat de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van KIB behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig -conform de specificaties van KIB-  zijn verricht;

– dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

– dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift, dan wel takels of andere geschikte transportmiddelen, naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere

werkzaamheden door derden mogen ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of aaneengesloten montage niet hinderen;

– dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in een af te sluiten en uitsluitend door KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden toegankelijke ruimte, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.

 1. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden niet aansprakelijk is/zijn , wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

5.De afnemer is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing, tenzij KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden hiervoor grove schuld of opzet treft.

Artikel 6 Proefopstellingen

 1. Indien zulks door de afnemer wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
 2. Onder proefopstelling wordt te dezen verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering alsmede relevante accessoires, in een door de afnemer ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek, constructie of producten, waarvoor bij de afnemer belangstelling bestaat, te visualiseren. Conditie hiervoor dat het een kantooromgeving betreft met minimaal 2 arbeidsplaatsen.
 3. Partijen komen tevoren overeen welk bedrag KIB, als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling, onmiddellijk nadat de proefopstelling is geplaatst, aan de afnemer in rekening zal brengen.
 4. In het geval dat de afnemer de producten wenst te behouden, zullen deze door KIB alsnog in rekening worden gebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3.
 5. De afnemer is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor het gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 7 Advies- en projectkosten

 1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de afnemer.
 2. Het auteursrecht op de door KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en omschrijvingen blijft te allen tijde voorbehouden aan KIB dan wel de door KIB ingeschakelde derden.
 3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. KIB kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor in de adviezen aangegeven prestaties, resultaten en/of verwachtingen van door haar te leveren producten.

Artikel 8 Facturering en betaling

 1. KIB zal bij of na levering van producten de factuur toezenden. Bij het verlenen van diensten of het uitvoeren van projecten geschiedt de facturering op nader overeengekomen wijze, met uitzondering van projecten die betrekking hebben op het leveren van meubilair; bij deze projecten zal als volgt worden gefactureerd:

10% na opdrachtverlening

30% na iedere (deel) levering

60% achteraf (na afronding van het gehele project)

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op door een door KIB redelijkerwijs aan te geven wijze.
 2. Indien afnemer de factuur niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KIB, zonder enige ingebrekestelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen en alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening aan de afnemer in rekening te brengen.
 3. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Indien en voor zover er volgens de afnemer gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten zijn kenbaar gemaakt.

Artikel 9 Eigendomsovergang

 1. Aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van KIB, zolang de afnemer niet al hetgeen door de afnemer aan KIB uit hoofde van levering of werkzaamheden is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan KIB heeft voldaan.
 2. De afnemer zal de hem geleverde producten, zolang geen algehele betaling van hetgeen KIB toekomt heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook buiten zijn bedrijf brengen.
 3. KIB zal in voorkomende gevallen gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde producten. De Afnemer zal aan KIB alle medewerking verlenen teneinde KIB in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel 10 Risico

 1. De producten zijn voor risico van KIB tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van door de afnemer gebruikte hulppersonen zijn gebracht, conform artikel 4, lid 2.

Artikel 11 Reclamering en garantie

 1. KIB garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door KIB geleverde producten als gevolg van fabricage of materiaalfouten, dan zal KIB deze gebreken herstellen of doen herstellen of voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken product bij de toeleverancier/fabrikant geldende garantievoorwaarden. KIB kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product aan haar of aan een door haar opgegeven adres wordt gezonden.
 2. Reclamering van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na levering van het product aan KIB te geschieden, onder vermelding van het ordernummer. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de lid 1 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de afnemer aan KIB te geschieden, onder vermelding van het ordernummer.
 3. Na reclamatie ontvangt de afnemer een schrijven dat voorzien is van een retournummer en een beschrijving van de activiteiten die de afnemer moet uitvoeren om de retourname mogelijk te maken.
 4. Retourzendingen worden binnen 5 dagen, nadat KIB een retournummer aan afnemer heeft verstrekt, afgehaald door de, door KIB aangewezen, vervoerder. Retourzendingen dienen in de oorspronkelijke verpakking te worden aangeboden en te zijn voorzien van het door KIB verstrekte retournummer.
 5. Retourzendingen die op een afwijkende wijze en/of zonder retournummer verstuurd worden, kunnen niet door KIB in behandeling worden genomen.
 6. Retourzendingen als gevolg van een fout van de afnemer zijn slechts mogelijk vanaf een netto factuurwaarde van € 20,- exclusief BTW. De handlingskosten worden verrekend met de creditnota. Retouren reizen altijd voor rekening en risico van de afzender. Als de retourzending het gevolg is van een fout van KIB worden de retourvrachtkosten niet in rekening gebracht en is de ondergrens van € 20,- niet van toepassing.
 7. Acceptatie van de retourzending en/of vergoeding van de retourvrachtkosten vindt uitsluitend plaats indien is voldaan aan de in de voorgaande leden genoemde voorwaarden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen KIB ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 8. Artikelen die niet tot het standaard KIB assortiment behoren en conform de door afnemer opgegeven specificaties zijn besteld, kunnen slechts retour genomen worden als de toeleverancier/ fabrikant zich daarmee uitdrukkelijk akkoord verklaart en alsdan onder diens condities.
 9. Indien montage/installatie van het product door KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden plaatsvindt, gaat de garantietermijn in op de dag dat de montage/installatie door KIB dan wel door KIB ingeschakelde derden is voltooid.
 10. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– de niet-inachtneming door afnemer van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

– normale slijtage;

– montage/installatie door derden, anders dan door KIB ingeschakeld,  waaronder begrepen de afnemer;

–  de toepassing van enig overheidsvoorschrift

inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

– in overleg met de Afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk Zaken;

– materialen of zaken, die door de afnemer aan KIB ter bewerking zijn verstrekt;

– materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede van door of namens de afnemer aangeleverde materialen en zaken;

– de door KIB van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan KIB heeft verstrekt.

 1. Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KIB tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 2. Indien KIB ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten haar  eigendom.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van KIB is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van KIB, toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van KIB, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 3. KIB is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

–  schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Afnemer verstrekte gegevens;

–  beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabrikanten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

 1. Indien KIB, zonder de montage of de installatie in opdracht te hebben wel bij de montage of installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. KIB neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan KIB verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal KIB, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde terugnemen en de verwervingskosten verminderd met de normaal te achten afschrijvingen crediteren of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere product, ongestoorde kan blijven gebruiken; alles: mits afnemer KIB tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 14 Overmacht

 1. Bij overmacht, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der partijen ontbonden worden verklaard. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rata afgerekend.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding

 1. Indien één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, hetzij surséance van betaling aanvraagt, hetzij in staat van faillissement geraakt, heeft de andere partij het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.

Artikel 16 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van KIB, onverminderd de bevoegdheid partijen om een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 18 Privacy verklaring

 1. Voor het ontvangen van KIB nieuwsbrieven wordt op de website gevraagd om registratie van persoonlijke gegevens. Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.
 2. Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door KIB in een gegevensbestand.
 3. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan KIB te richten, aan de Middelweg 6B, 5253 CA in Nieuwkuijk dan wel per email aan info@kantoorinbeweging.com. KIB zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij de KIB aanwezige persoonsgegevens
 4. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies.